Category Archives: Rav Dessler

Shabbos: Ta’am HaChaim Toldos 5768


Shabbos: Ta’am HaChaim Toldos 5768 Shabbos in the Parashah In this week’s parashah it is said (Breishis 25:25-26) vayeitzei harishon admoni kulo kiaderes seiar vayikriu shemo Esav veacharei chein yazta achiv viyado ochezes baakeiv Esav vayikra shemo Yaakov viYitzchak ben … Continue reading

Posted in Esav, Rabbi Yitzchak of Volozhin, Rav Dessler, Shabbos, Yaakov | 1 Comment