Category Archives: Chozeh

Shabbos: Ta’am HaChaim Re’eh 5767


Shabbos: Ta’am HaChaim Re’eh 5767 Shabbos in the Parashah In this week’s parashah the Torah states (Devarim 11:29) vihaya ki yiviachao HaShem elokecha el haaretz asher atah va shamah lirishta vinasta es habracha al har Grasim ves hakelalah al har … Continue reading

Posted in Chozeh, Eival, Gerizim, mizbeiach, Shabbos, vayechulu | Leave a comment